Kurtuluş Savaşı - Atatürk

Mustafa Kemal ve Kuvâyı Milliye İleri Gelenleri Hakkında Ölüm Fermanı Olarak Yazılan Levha ''Osmanlı Şeyhülislamı Dürrîzâde Abdullah, Padişah Mehmet Vahdettin ve Damat Ferit Hükumeti taraflarından verilen "Fetava-i Şerife Sureti, Hatt-ı Hümayun Suret-i Münifesi ve Hükumet Beyannamesi" başlıklarıyla, 57x27 cm - "Dürrizâde’nin çıkardığı Fetvâ-yı Şerife aracılığıyla Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları; “dinsizlik”, “devlete ve millete düşmanlık”la suçlanmış, nihayetinde de öldürülmelerinin “farz” olduğu Anadolu insanına bu metinle duyurulmuştur." "İşgal altında bulunan İstanbul’da Damad Ferid Paşa kabinesi Anadolu hareketine karşı sert bir tavır takınmış, kabine üyelerinin zaman zaman yaptıkları sert açıklamalara karşılık Abdullah Efendi daha temkinli davranmışsa da Damad Ferid hükümetinin Kuvâ-yi Milliye aleyhine çıkarmış olduğu beş fetvayı 11 Nisan 1920’de imzalaması ile resmen karşı tavrını ortaya koymuştur."